Словничок сільського зеленого туризму

Кожен вид людської діяльності має свою специфічну мо­ву – термінологію. Сьогодення потребує створення своєрідної тематичної абетки (словника) термінів і понять, які використовуються у сфері сільського зеленого туризму. Цей словник містить найважливіші, як нові, так і давно відомі терміни. Мета його укладання – доступно пояснити значення термінів і передбачити подальший розвиток і поглиблення їх значень,

Агроландшафт – ландшафт, більшу частину якого займа­ють сільськогосподарськіугіддя та захисні лісові насадження (лісосмуги, протиерозійні ліси тошо).

Агропарк — спеціальна територія, призначена для сільсько­господарської діяльності та ознайомлення з нею екскурсантів.

Агросадиба (агрооселя) – житловий будинок і господарські будівлі з прилеглими до них садом і городом, що разом є:окремим господарством. Знаходиться у сільській місцевості, містить кімнати, пристосовані для проживання туристів і належить на правах приватної власності фізичній особі або членам її сім’ї, які займаються веденням особисто­го селянського господарства.

Адміністративно-територіальна одиниця – частина те­риторії держави, що є основою для організації та діяльності місцевих органів влади. За географічною ознакою існують такі адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село.

Аквапарк — спеціально організована на базі акваторії місцевість для водного туризму (яхтинг, купання, катання на човнах, водні категорійні походи, атракціони та ін.), прове­дення наукових екологічних і ландшафтних досліджень, а та­кож для деяких видів господарської діяльності (водозабір, водний транспорт).

Аксесуар — другорядна, допоміжна деталь чогось голов­ного, наприклад, оформлення інтер’єру оселі відповідно до виду послуги, стилю будівлі або складові певного ландшафту для відпочинку тощо.

Альпінарій (кам’яна гірка, рокарій) – кам’яна гірка, стінка з низькорослими рослинами, камінням, скелями, водою.

Апартамент — велике, розкішне приміщення, квартира.

Безпека послуги – стан, при якому ризик втрат обмеже­ний допустимим рівнем.

Біосферний заповідник — територія, що спеціально охороняється для збереження і розвитку генофонду біосфе­ри, типового для тієї чи іншої природної зони, проведення науково-дослідних екологічних і ландшафтних робіт, охорони національної культурної спадщини.

Бордюр – споруда, що відокремлює пішохідні доріжки від проїжджої частини, або низькі та вузькі декоративні смуги з квітко­вих рослин, трав, насаджених по контуру газону, клумби, доріжки.

Бронювання – попереднє закріплення на визначені дати за конкретною особою (туристом) або групою осіб (туристів) наперед замовлених ними або для них місць в агросадибах, квитків на транспорт та культурно-розважальні заходи.

Будівля (споруда) – об’єкт нерухомого майна, який збу­довано відповідно до розробленої, погодженої та затвердже­ної у встановленому порядку проектно-кошторисної доку­ментації та зареєстрований у бюро технічної інвентаризації. Право власності на будівлю (споруду) засвідчується відповідним свідоцтвом.

Вартість трансферу — грошове вираження вартості транспортного обслуговування групи або одного туриста на ділянках: аеропорт — агросадиба — аеропорт; вокзал — аг­росадиба — вокзал тощо.

Вартість туру — грошове вираження вартості тури­стичного обслуговування на маршруті, ціна путівки.

Веранда — крита галерея, тераса (частіше засклена) для господарських потреб та відпочинку переважно влітку.

Види організації сільського туризму – надання в найм невеликих будинків, квартир та організація проживання у сільському будинку безпосередньо в сім’ї.

Вілла — вишуканий заміський будинок з облаштованою присадибною ділянкою.

Власність на землю (право власності на землю) – це право фізичної або юридичної особи, територіальної грома­ди чи держави на володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою. Право власності на землю засвідчуєть­ся державним актом і згідно зі ст.125 Земельного кодексу України виникає після встановлення меж цієї ділянки на на­турі (на місцевості), одержання її власником державного акту права власності та його державної реєстрації.

Власник земельної ділянки – фізична або юридична особа, територіальна громада чи держава, яка є правоздат­ною володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою, що належить їй за правом власності, засвідченим, державним актом.

Внутрішній туризм – тимчасовии переїзд громадян у межах території країни з місць свого постійного проживан­ня для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, за­нять спортом тощо.

Газон – штучний зелений покрив, утворений переважно із злакових трав: декоративний, партерний, спортивний, квіту­чий, спеціальний (наприклад, для тіні).

Ґанок – невеличка прибудова для входу в будинок у виг­ляді підвищеної над землею площадки (інколи обгородженої поручнями), з піддашком на стовпчиках і сходами.

Гараж – окрема будівля або комплекс будівель та різних споруд для зберігання, технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів (автомобілів, тракторів, самохідних машин тощо).

Генеральний план – головне креслення, яке ілюструє планування і забудову господарської садиби, облаштування окремих функціональних зон. Затверджується районним архітектором.

Город – ділянка землі поряд із садибою, здебільшого для вирощування овочів.

Господар агросадиби (агрооселі) – фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють господарську діяльність, що проводиться без створення юридичної особи, з метою задо­волення особистих потреб, шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна осо­бистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

Грот – природна чи декоративна паркова споруда, що прикрашає та урізноманітнює місце відпочинку. Грот створю­ють у місцях виходу скельних порід, біля підніжжя гори чи в „диких” нагромадженнях каміння, біля водоспаду, струмка з каскадами. Іздавна вважалось, що це найкраще місце відпо­чинку у післяполуденний час.

Двір – ділянка землі біля одного чи декількох будинків, на території якої розміщені різні будівлі і споруди.

Дендрологічний парк — територія, виділена з метою збереження, вивчення та збагачення різних видів рослинно­го світу (переважно дерев і чагарників), їх ефективного нау­кового, культурного та господарського використання. На те­риторії дендропарку забороняється будь-яка діяльність, пря­мо не пов’язана з основним його призначенням.

Договір – угода між двома або більше сторонами (фізични­ми та/або юридичними особами), яка встановлює права та обов’язки кожної сторони. Договір має обов’язкову силу для сторін, які його підписали. У залежності від виду договору та від того, хто є його сторонами, укладання договору можливе в усній, письмовій простій або письмовій нотаріальній формах.

Допоміжна або підсобна площа в житловому будинку – визначається як сума всіх приміщень, крім житлових кімнат, сходових кліток та загальних коридорів.

Екоагротуризм – відпочинок в агросадибі, господар якої займається рільництвом або тваринництвом екологічними методами.

Економіка сільського зеленого туризму – мистецтво ведення домашнього господарства з урахуванням потреб сільського туризму.

Екскурсант — 1) тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 год. у країні або на об’єкті відвідання; 2) суб’єкт, учасник екскурсії.

Екстер’єр – зовнішній вигляд, обрис будівлі.

Ендеміки – види, роди, сімейства тварин та рослин, що зустрічаються в єдиному на планеті місці (в нашому випадку, на території сіл України), про які є сенс знати і розповідати туристам.

Ескіз – зображення предмета, об’єкту, плану будівлі, вико­нане від руки, наприклад, варіанти проектних рішень садиби.

Етнографія — наука, що вивчає побутові та культурні особливості народів світу, проблеми їхнього виникнення та динаміку розвитку (етногенез), розселення та культурно – історичні взаємовідносини народів.

Житло – будинок або приміщення, призначене для постійного чи тимчасового розміщення майна та проживання людей, а також для прийому туристів.

Житловий будинок садибного типу – одноквартирний житловий будинок, призначений для постійного проживання людей, із присадибною ділянкою. Розміщення, проектування та будівництво такого будинку здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. Проект будівництва будинку погоджується з головним архітектором міста (району). Кількість поверхів будинку не повинна пере­вищувати чотирьох.

Загальна кімната агросадиби – приміщення житлового будинку садибного типу, яке займає центральне місце та є найбільшим за площею. Використовується лише як вітальня для організації дозвілля та прийому гостей.

Зайнятість членів особистих селянських госпо­дарств – члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення у разі, якщо робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Заказник – природна територія (акваторія), оголошена природоохоронним об’єктом з метою збереження і відтво­рення природних комплексів чи їх окремих компонентів.

Застава земельної ділянки – цивільно-правова угода, яка укладається як додаток до кредитного договору між власником земельної ділянки, що передається під заставу, та банком, який надає кредит, щоб забезпечити повернення кредиту. Передавати під заставу земельну ділянку, що пере­буває у спільній власності, можна тільки за згодою всіх співвласників.

Звичай – звичайний, традиційний спосіб поводження лю­дини в суспільстві або в соціальній групі. Урахування звичаїв даної місцевості при розробці проекту садиби є важливою і необхідною умовою.

Земельні ділянки особистих селянських госпо­дарств – земельні ділянки, призначені для виробництва сільськогосподарської продукції, що здійснюється особис­тою працею громадянина та членів його сім’ї з метою задо­волення власних потреб у продовольстві та реалізації над­лишків. Громадяни України можуть мати такі земельні ділян­ки на праві власності та на праві оренди.

Зона комфорту – оптимальний для існування людського ор­ганізму простір, поєднання певної температури, вологості, швидкості руху повітря (набуває особливого значення при ство­ренні умов для відпочинку в сфері сільського зеленого туризму).

Індустрія дозвілля — діяльність, спрямована на ор­ганізацію розваг під час відпочинку людини.

Інженерна мережа – централізована чи локальна (на од­ного господаря) мережа водопроводу, каналізації, газопро­воду, електрична, радіо, телевізійна, телефонна, яку потрібно враховувати при прокладанні до конкретної садиби, облаштуванні території.

Інновації – новостворені (застосовані) і/або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери.

Інтер’єр — внутрішній простір будинку.

Їдальня та кухня-їдальня агросадиби – приміщення для збереження, приготування та споживання продуктів хар­чування.

Калькуляція — розрахунок вартості туристської путівки, туродня на одного туриста або групу на маршруті.

Каскад – природна або спеціально створена ступінчаста споруда, що влаштовується для спадання струменів води на місцях швидкої течії природних річок і струмків, а також на штучних терасах. Засіб урізноманітнення І прикрашання ландшафту в засушливих умовах та при рівнинному рельєфі.

Категоризація (сертифікація) – віднесення будівель (споруд), садиби чи земель до певної категорії за визначени­ми затвердженими показниками (площею; якістю та цінністю земель чи ландшафтів; наявністю поблизу оздоровчих при­родних місць та об’єктів духовної, культурно-історичної спад­щини; рівнем і якістю облаштування подвір’я; кількістю і якістю надання послуг; рівнем обслуговування туристів тощо) та присвоєння садибі певної категорії з видачею сертифікату, що враховується при ціноутворенні туристичних послуг.

Квартира – окреме житлове приміщення в будинку, яке складається з однієї або декількох кімнат, а також кухні, вітальні, санітарно-технічного вузла та ін.

Кемпінг – літній табір для автотуристів, обладнаний йа- метами або легкими будиночками і відведеними місцями для стоянки автомобілів. У деяких кемпінгах є естакади для огля­ду автомобілів, їх дрібного ремонту, миття.

Кластер – об єднання споріднених організацій, підприємств або суб’єктів підприємницької діяльності і фізичний осіб з метою досягнення спільної мети.

Клумба – група дерев, кущів та квітів на відкритиз^аляви- нах парку правильної геометричної форми (у вигляді кола, випуклі, плоскі, прямокутні).

Колиба – колишнє тимчасове житло пастухів, мисливців у Карпатах і на Поліссі. Колиба будується з кілків, лози, гілок у вигляді куреня, часто кругла в плані, зі стінами без вікон і з отвором у покрівлі над вогнищем; зустрічається у вигляді зрубу з двосхилою покрівлею з дуба, кори дерев.

Комора – господарська будівля для збереження зерна; сучасна – для збереження товарів, припасів, матеріалів, нап­риклад, спортивного інвентарю тощо.

Контраст – художнє протиставлення предметів та явищ, наприклад, при сервіруванні столу, в інтер’єрі, в ландшафті: високе дерево – групі низеньких чагарників, темний колір – світлому, червоний колір – зеленому та ін.

Котедж – невеликий житловий будинок, часто з усіма зручностями, облаштованою присадибною ділянкою, розта­шований звичайно у приміській зоні (сільській місцевості).

Курорт — місцевість, що характеризується значними рек­реаційними ресурсами, розвиненою соціальною інфраструк­турою та матеріальною базою туризму, і є важливим сегмен­том туристичного ринку.

Ландшафтна архітектура – проектування і будівництво (формування ландшафту) з „живого” зеленого матеріалу, що постійно розвивається та змінюється. Проектування об’єктів архітектури з урахуванням рельєфу, водоймищ, клімату, тва­ринного світу, рослинного покриву, тобто існуючого ланд­шафту, який вміщує і антропогенні (порушені людиною) ландшафти. Головна мета – формування сприятливого для життєдіяльності та відпочинку людини оточення, не шкідли­вого природному середовищу за умови виконання норма­тивних екологічних, функціональних, естетичних, санітар­но-гігієнічних, містобудівних, соціальних, техніко-еко- номічних та інших вимог.

Ландшафтний об’єкт – всі природні і штучно створені для відпочинку людей зелені масиви в сільській місцевості.

Ландшафтний дизайн – штучне майстерне прикрашан­ня ландшафту, мистецтво, вигадане людиною.

Ліжко-місце агросадиби – облаштоване зручне місце для відпочинку і сну, яке відповідає усім санітарно-гігієнічним вимогам, з відповідним комплексом атрибутів та послуг, роз­рахованих на одну людину.

Ліцензія — документ, який засвідчує, що даний заклад або особа (особи) можуть здійснювати той вид діяльності, яким вони займаються (наприклад, ліцензуванню підлягає Діяльність готелів, туристичних фірм тощо).

Лугопарки — приміські території для організації відпо- % чинку, зокрема короткочасного. Це переважно території в заплавах річок, де переважають відкриті лугові простори, що становлять не менше половини площі парку. Під лугопар- . ки відводяться території в заплавах річок, які не можуть бути використані для забудови.

Льох – приміщення (камера) у товщі землі для зберігання різних припасів.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s