Матеріальна та духовна культура українського народу

                                                                   Отримання незалежності України викликало небувале зростання інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної культури, до не­пересічних досягнень минулого. Знання свого родоводу, історич­них та культурних надбань предків необхідні не лише для піднесен­ня національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сьогодення.На сучасному етапі створюються передумови подолання дефор­мацій у міжнаціональних відносинах та їх гармонійного розвитку, відкриваються можливості утвердження в життя реального сувере­нітету України.  Разом з тим право національно-культурного розвитку гарантується усім національностям, які проживають на території республіки.

У справі оптимізації міжнаціональних процесів, пошуку шляхів задоволення соціальнр-культурних запитів народів нашої країни, подолання нігілістичного ставлення до культурної спадщини важли­вого значення набувають етнографічні знання. Всі ці питання зна­ходяться у сфері уваги етнографії (етнології, народознавства) — науки, об’єктом дослідження якої є народи, їхні культура і побут, походження (етногенез), розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства.

Серед етнографічних проблем виділяються такі найважливіші, як вивчення етнічного складу населення України;  реконструкція давніх форм суспільного життя і культури; аналіз стану культурно-побутових традицій, оцін­ка їхньої ролі у житті людей; вивчення етнічних аспектів еволюції побуту і культури; дослідження змін окремих етнічних ознак у ході історичного розвитку (мови, ареалу розселення, особливостей госпо­дарської діяльності та культури тощо).

Дослідження народознавчої науки зосереджені переважно у сфері традиційно-побутової культури (звичаї, обряди, народне мис­тецтво, усна творчість тощо), яка створювалась протягом століть творчим генієм багатьох поколінь, розвивалася і вдосконалювалася. 

  Разом із тим етнографія не лише звернена у минуле — вона актив­но включається у визначення закономірностей сучасного розвитку і взаємодії народів, виявлення загального і специфічного в їхніх походженні та культурі, використання прогресивних національних традицій. 

Досягнення українського народу на ниві культури загальновідо­мі. Разом з тим якщо розглядати національну культуру як цілісну систему, треба брати до уваги надбання різних верств населення, класів і соціальних груп протягом тривалого історичного шляху. Це і досягнення вихідців з України, яких доля закинула за межі бать­ківщини. Це і зразки культури інших народів, які населяють рес­публіку: росіян, білорусів, поляків, болгар, євреїв, молдаван то­що. Як зазначено у Декларації про державний суверенітет респуб­ліки, всі вони становлять народ України.

Отже, не зводячи культуру народу лише до фольклорно-етногра­фічного рівня, слід пам’ятати, що кожен народ — це своєрідний, створений тільки йому притаманними фарбами образ. Протягом століть народом формувалися цінності, які дали витоки багатьом реаліям сьогодення, а подекуди і зараз збагачують наше життя. Лише зберігаючи національну неповторність, можна зробити вне­сок у загальну скарбницю народів, так само як справжній інтерна­ціоналізм можливий лише на терені кращих національних надбань. У цьому розумінні етнографічні особливості того чи іншого наро­ду — важлива складова світової культури.

У статті розглянуто етнографічні особливості одного з най­більших слов’янських народів—українців, наведено відомості про їх чисельність і географічне розміщення, походження, основні етапи етнічної історії, господарську діяльність, формування і розвиток основних рис побуту, укладу, звичаїв і обрядів, світоглядних уяв­лень, народних знань, художньої і усно-поетичної творчості, від­значені зміни у житті, діяльності та побуті населення за нашого часу, показана роль української народної культури у розвитку су­часної науки, літератури, мистецтва, її зв’язки з культурою інших народів. Разом із тим значну увагу приділено культурі та побуту неукраїнського населення, етнічним аспектам міжнаціональних про­цесів. Йдеться про співвідношення етносу і культури, особливого і спільного в походженні та традиціях народів, про сучасний стан національних форм культури.

У пізнанні всесвітньої історії народознавство грає далеко не до­поміжну роль. Саме тому зазначені явища висвітлюються головним чином від найдавніших часів до наших днів з точки зору їх поход­ження, розвитку і сучасного побутування. Однак перевага надається розгляду традиційного. Адже пам’ятки культури створюються віка­ми, але, на жаль, не на віки. На наших очах зникає — іноді й незворотно — чимало елементів, а то й цілих комплексів традиційної народної культури та побуту. Проте духовність народу — явище не-плинне: традиційне органічно входить у сьогодення. Вивчення на­ціональних традицій має надзвичайно важливе значення для вирішення проблем співвідношення національного та інтернаціональ­ного, генезису культурних явищ, процесів взаємодії сучасної інду­стріально-міської культури і давньої, місця традицій у професійній культурі.

В етнографії застосовуються також досліджувальні методи ін­ших наук, насамперед картографічний, за допомогою якого визна­чаються територіальне розміщення народів, особливості їхньої культури, і статистико-математичний, що дає змогу шляхом анке­тування і кількісної оцінки явищ охоплювати значні етнічні групи,
проводити їх класифікацію і типологізацію. Для етнографії особли­во важливі також письмові свідчення минулого, хроніки, живописні матеріали, карти. Цінними джерелами є археологічні комплекси, музейні зібрання, фольклор, предмети народного мистецтва, культу тощо.
                                                                     

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s